Navigation bar
  Print document Start Previous page
 1 of 6 
Next page End  

Leerjaar:
2
Mentor:
Datum:
School:
Uur: 
Vak: 
W.O.
Onderwerp:
Kip en ei
Lesopgave:
Leerboek:
Doelstellingen:
Leerplandoelen:
-
7.2 kinderen beleven en ervaren dat de natuur voor hen veel betekenissen heeft.
-
7.5 kinderen ontdekken dat er tussen mensen onderling, dieren onderling en planten
onderling veel gelijkenissen bestaan. Dat houdt in dat ze basisbegrippen om de
uitwendige bouw van een dier te beschrijven correct kunnen hanteren.
-
7.7 kinderen zien in dat mensen, dieren, planten aangepast zijn aan een leefwijze in
een bepaald milieu. Dat houdt in dat ze een verband kunnen leggen tussen de
kenmerken van een dier of plant en de leefwijze in een bepaald milieu.
-
7.8 kinderen ontdekken dat planten, dieren en mensen zich op een of andere manier
voortplanten. Dat houdt in dat ze beseffen dat een levend wezen steeds voortkomt uit
een ander levend wezen van dezelfde soort. Vaststellen dat een dier gedurende een
periode ontwikkelt in een ei voor het wordt geboren. Weten dat geboren worden
betekent: het verlaten van het ei. Weten dat het verwekken van kinderen meestal de
uitdrukking is van een liefdesrelatie tussen twee partners. Verwondering en
bewondering tonen voor elke vorm van nieuw leven.
-
7.9 kinderen ontdekken en zien in dat elke mens, elk dier en elke plant een
ontwikkeling doormaakt. Dat houdt in dat ze vaststellen dat ze groeien. Dat ze stadia
in een ontwikkeling kunnen onderscheiden en chronologisch rangschikken.
Lesdoelen:
-
De lln. vertellen over de verschillende stadia van ei tot kip.
-
De lln. noemen de belangrijkste kenmerken van de kip op.
-
De lln. noemen de belangrijkste kenmerken van het ei op.